Mødereferat 16. 12. 2014

Fremmødte: Karen-Marie Haldrup la Cour, sognepræsten, Frode Sandager Rasmussen, Susanne Kjærgaard, Kirsten Fuglsang-Damgaard og Lise Rohde.

Afbud fra: Line Nørgaard Larsen (bevilliget 3 måneders orlov), Berit Nygaard Sørensen, Heidi Reifenstein Behrman (medarbejderrepræsentant)

1) Meddelelser fra Formanden

- Det var en dejlig oplevelse i Søndags – 14.12.14 i Kastbjerg Kirke med Randers Egnsteaters Kammerkor.

-Taget skal pletvis understryges i Kastbjerg.

- Der er kommet en udtalelse om vindmøller i Binderup. Der er givet tilladelse til 5 af 7 møller.

- Arbejdsbeskrivelse og tjekliste for servicemedarbejderen er færdigudarbejdet.

- Arbejdsbeskrivelser for graverne skal ajourføres i januar.

2)Meddelelser fra Sognepræsten

- Løbesedler uddeles til gudstjenesten 21.12. kl. 14.00, 4. søndag i advent, i Havndal Kirke.

- Forslag om besøg fra Myanmar til konfirmanderne fredag d. 23.1. 2015godkendt.

-Nytårskur i præstegården efter nytårsgudstjenesten 1.1. 2015 kl. 15.00.

3) Meddelelser fra Kassereren

- sammenlægning af konti i Brugsen

4) Meddelelser fra Kirkeværger og Kontaktperson

- planer om at få lavet et skab i våbenhuset i Kastbjerg.

5) Nyt fra udvalgene

- Der er blevet taget mål til nye forsatsvinduer i Havndal.

6) Ønske om en dåbskande til Udbyneder Kirke.

- Der foranstaltes en indsamling til en dåbskande i forbindelse med præstejubilæum september- oktober 2015.

7)Dato for næste ordinære menighedsrådsmøde

- 12. januar 2015 kl. 17.00-19.00 og efterfølgende nytårstaffel for alle ansatte, frivillige og menighedsrådet kl. 19.00. i konfirmandstuen, Udbyneder

8) Eventuelt

Forslag om en plantegning over gravsteder på kirkegårdene til brug for kirkeværgen.