Mødereferat den 18. juni

Referat af Menighedsrådets møde den 18. juni 2015

Fremmødte: Karen-Marie Haldrup la Cour, sognepræsten, Susanne Kjærgaard, Berit Nygaard Sørensen, Kirsten Fuglsang-Damgaard og Lise Rohde (referent).   
Afbud fra: Frode Sandager Rasmussen
Fraværende: (medarbejderrepræsentant) Heidi Reiffenstein Behrmann
Ad. 1) Meddelelser fra formanden
- Orientering om ny dørlås i Kastbjerg
- Farvekonservatoren var her sidste uge (uge 24) og fandt de gamle farver under den brune farve på bænkene i Kastbjerg Kirke.
- Oversigt over nøgler: 15 nøgler uddelt.
- Ny servicemedhjælper Pia Eriksen ansat pr. 1. 6. 2015
- Graver ved Havndal Kirke sygemeldt: Sygeperiode forlænget. Vikardækning fundet.
- Orientering om Landsmøde i Menighedsrådsforeningen
- Rapport om kirken på landet: Sættes på som punkt på et senere menighedsrådsmøde. Ideer og tanker. Samarbejde lokalt: dagplejere, senior-salmesang, borgerforening, byfest, idé: transmittere gudstjenester til plejehjem. Dåbsinitiativ, babysalmesang og tumlinge-salmesang.
- Næste år er Landsmødet 10-12 juni.
Ad. 2) Meddelelser fra sognepræsten
- Tak fra Danmission for penge indkommet via Lysgloben.
- Der er en fejl i kirkebladet vedrørende indbetaling til ny dåbskande til Udbyneder Kirke. Det rigtige registreringsnummer for Østjysk Bank er: 7230
- Birthe Wigh foreslår at lave en ny forside til filmene om vores kirker. Det tilslutter menighedsrådet sig.
-”Konfirmandaktionen” – arrangement samarbejde med Gjerlev-Enslev aftalt til næste år: Globale fortællere: fra Cambodia.
- Man kan godt blive viet på en helligdag i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten.
Ad. 3) Meddelelser fra kassereren – intet nyt
Ad. 4) Nyt fra kirkeværger og kontaktperson – intet nyt
Ad. 5) Nyt fra udvalgene – intet nyt
Ad. 6) Revisionsprotokollat og revisorerklæring oplæst og underskrevet.
Ad. 7) Kirkegårdskonsulentens udspil til forskønnelse af Udbyneder kirkegård.  Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.
Ad. 8) Jubilæumsfejring søndag d. 11. oktober. Udvalg mødes 6. 8. kl. 16.00.
Ad.9) Dato for menighedsmøde 2015: Søndag d. 25.10.
Ad. 9) Dato for næste menighedsrådsmøde: Torsdag d. 6. 8. kl. 17.00 i Udbyneder.
Evt.