Mødereferat den 31. marts 2016

http://www.udbyneder-kastbjerg.dk/mdereferat-den-31-marts-2016


Til stede: Karen-Marie La Cour, Frode Rasmussen, Berit Sørensen, Bodil Hindsholm Hansen, Kirsten Fuglsang Damgård, Susanne Kjærgaard og Lise Rohde
- Vi skal have et ekstra punkt 3.1.: Godkendelse af regnskab
-pkt. 9 om Organiststilling flyttes til sidst til lukket møde.
1. Meddelelser fra formanden
-Både Frode Rasmussen og Karen-Marie La Cour er delegerede til Menighedrådenes Årsmøde 10-12. Juni. Opfordring til at flere i Menighedsrådet deltager ved Menighedsrådenes Årsmøde, man skal tilmeldes via nettet fra 11.4.-4.5. kl 12.00.
-Kirkeværge og Graver i Udbyneder laver et udkast til forskønnelse på Udbyneder Kirkegaard til næste Menighedsrådsmøde.
2. Meddelelser fra sognepræsten
- Sognepræsten har ferie fra mandag d. 4.4.-til og med tirsdag 19.4.
- forberedelse til Koncerten d. 20. er sat i gang. 
-Konfirmanderne har øvet selve konfirmationen i Udbynederkirke og de sidste konfirmander øver lørdag.
3. Meddelelser fra kassereren
- Vejen bag ved kirken i Udbyneder er blevet privatiseret
- Afmeldt Skovbo-data.
-Forbrug af fyringsolie til Kastbjerg Kirke. 
- Der har været eftersyn af maskinerne på alle kirkegårdene.
- Der skal kalkes i Kastbjerg i år.
3.1
- Årsregnskab for Udbyneder-Kastbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr 34685681 Regnskab 2015 afleveret d. 31.3.2016 kl.09.21 er godkendt af Menighedsrådet
4. Nyt fra kirkeværger og kontaktperson
5. Nyt fra udvalgene
- Kirkebladet 
6. Arbejds pc, opdatering + fælles dag for msk.hjælp
- Menighedsrådet beslutter at anskaffe computere til graverne
- Stenhugger til hjælp med at flytte sten på alle 3 kirkegårde efter aftale 

7. Provstesyn, program for
- 9. Maj. kl. 9.00 i Kastbjerg (Jan Thorsen), kl. ca. 10.30 i Havndal (Svend Henrik Svendsen), frokostpause i Udbyneder, Udbyneder Kirke og Præstegården.
8. Afskedsgave til provsten
Vi tilslutter os forslaget fra ØsterTørslev-Dalbyover-Dalbyneder Menighedsråd.
9. Organiststilling: flyttes tillukket møde
10. Kirkeskatten for 2017 er uændret på 0,89
11. Menighedsrådsvalg 2016
-Vi skal være opmærksomme på vigtige datoer for annoncering af Menighedsrådsvalget
- Vi skriver i Kirkebladet som optakt til Menighedsrådsvalget
- Formanden fremsender et debatoplæg til Menighedsrådets medlemmer.
12. Invitation til fællesmøde
- 12.4. 19.00-21.00 Skt. Mortens Hus. Vi planlægger at komme 5 medlemmer fra Menighedsrådet.
13. Svar fra Stiftet ang. antallet af menighedsrådsmedlemmer for Kastbjerg
- Vi har fået tilsagn om lov til at øge antallet af medlemmer fra Kastbjerg Sogn til 2 medlemmer, og vil fortsat have 6 medlemmer fra Udbyneder Sogn.
14. Dato for næste møde 21.4. kl. 17.00 Kastbjerg, 24.5. kl. 17.00 Udbyneder.
Evt.