Referat af Menighedsmøde 25. Oktober 2015

 

Referat af menighedsmødet 2015

den 25. oktober i Konfirmandstuen efter gudstjenesten i Udbyneder Kirke.

 

15 personer var samlet til menighedsmødet.

 

Formand Karen-Marie la Cour aflagde beretning.

1.

Menighedsrådet har genfremsendt vores ”bekymringsbrev” vedr. den nye provstistruktur til vor nye biskop.

2.

I bispevalgkampen deltog Karen-Marie la Cour selv aktivt som stiller og ambassadør for Henrik Wigh-Poulsen og udtrykte sin glæde over, at den ”rigtige kandidat” blev valgt.

3.

I 2016 skal der være ny provst både i Randers Nordre og i Randers Søndre Provsti. Karen-Marie la Cour har inviteret alle m-rådsformænd i Nordre Provsti vedr. vore ønsker for en ny provst. 14 mødte frem. Det var  meget tilfredsstillende. Ønsket er, at den nye provst vil være lokalt forankret i landområderne.

Menighedsrådene har ikke indflydelse på valget af provst, men provstiudvalget vil blive hørt i spørgsmålet.

4.

Ønsket om at kunne sammenligne de enkelte sognes/ pastoraters økonomi i Randers Ndr. Provsti var ikke blevet rigtigt forstået af Menighedsrådsforeningen, der skulle stå for arbejdet. Et medlem af provstiudvalget, der er tidl. statsautoriseret revisor, har nu påtaget sig at lave en opstilling, så vi kan sammenligne tallene og se, om vi kan spare noget ved f.eks. at benytte det samme firma til kirkekalkning.

5.

Menighedsrådet vil søge om, at Kastbjerg Sogn fremover skal have to repræsentanter i det fælles menighedsråd.

6.

Opfordring til, at alle vil være ambassadører for, at flere vil stille op til menighedsrådsvalg. Vi ser gerne et tættere forhold til alle tre lokalsamfund, så vi kan gøre noget sammen.

7.

Forsøge at indføre aftengudstjenester i stedet for morgengudstjenesten kl. 9.

8.

Pia Eriksen er ny serviceassistent i Konfirmandstuen, og det er vi glade for.

Graver Heidi Behrmann har fratrådt sin stilling. Ansættelsesudvalget vil begynde sit arbejde i november med henblik på at ansætte en ny graver til Havndal Kirke. Der er nye skrappe krav til stillingsopslag.
Line Larsen forlod menighedsrådet, da hun flyttede til Randers.  Formanden har overtaget funktionerne som kontaktperson.

Menighedsrådet er i gang med arbejdet for at forskønne de tre kirkegårde.

Havndal Kirke: nye forsatsvinduer, vinduerne er blevet repareret og malet. Lågen er fornyet.

Kastbjerg Kirke: vinduerne repareret og malet. Sokkelarbejdet v. våbenhuset er færdigt. Boksen er flyttet. Der er installeret automatisk dørlås, så kirken kan holdes åben i dagtimerne.

 

Spørgsmål til formandens beretning.
Kan der indføres morgen- og aftenringning også på søn- og helligdage, nu hvor der er automatisk klokkeringning?

Formanden lover at tage det op på næste m-rådsmøde.

 

Kassereren gennemgik regnskab for 2014 og budget for 2016.

 

Kasseoverskuddet (ikke forbrugte midler) på 2014-regnskabet vil bl.a. blive brugt til forskønnelse af vore tre kirkegårde og til kalkning af Kastbjerg Kirke.

Der er søgt og modtaget ekstra midler fra provstiets kasse til at installere alarm på graverhusene.

Der er ligeledes søgt og modtaget midler til reparation, fornyelse og maling af vinduer i Kastbjerg og Havndal Kirker.

Der er installeret nyt oliefyr i Præstegården, synsudsat opgave fra sidste provstesyn.

 

Spørgsmål til kassereren.

Hvad sker der med hensyn til de bevaringsværdige gravminder på Biernes gravsted? M-rådet fik i sin tid et tilbud på afrensning og opmaling af teksten.

Formanden lover at tage det op på næste m-rådsmøde.

 

Sognepræstens oplæg om det kirkelige liv

 

Kirkebladsredaktionen er blevet udvidet med én person, idet Bitte Lønstrup er indtrådt.

De videoer, der blev optaget i de tre kirker sidste efterår, er nu færdigredigeret og er til salg. Pris. 50 kr.

Koncerter: En dejlig gospelkoncert med Lene Johnsens Riverside Gospelchoir mandag den 19.10. i Kastbjerg

Vi ser frem til to julekoncerter:
Onsdag den 25. november i Udbyneder K. med Mariagerfjord Kammerkor.
Og 3. søndag i advent med læsninger, fællessalmer, korindslag med VoKo og ”ønskekoncert”.

 

Dåbstræf med familiegudstjeneste søndag den 8. nov. Vi har inviteret Kirketeatret med Jens Jødal og spiser derefter noget børnevenligt i Konfirmandstuen.

4. søndag i advent stiller vi julekrybben op og håber igen på æbleskiver i våbenhuset.

 

Studiekredsen læser og diskuterer påske og opstandelse.

Læsekredsen læser Kim Leines nyeste roman Afgrunden.

Studiekredsen udgør også aktivitetsgruppe, der bl.a. står bag

”Kreativ Eftermiddag” søndag den 22. november med hjælp af Dorthe Mogensen.

Lysgudstjeneste til Kyndelmisse.

Påskesalmemaraton, næste år i to afdelinger passionssalmer m. Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og 14 dage senere Påskedag og 2. påskedag.

Vandretur i maj.

Familiegudstjeneste med sommerfest i august.

 

Behov for at flere frivillige deltager. Alting er lettere, når vi er mange.

 

Efter kort debat gik vi over til frokosten.

 

/BHH